Bazuar në nenin 20 paragrafi 6 i Ligjit Nr. 08/L-018 Për Tregtinë me Produkte të Naftës dhe Karburante të Ripërtërishme, boton njoftimin e formës së prerë nga Gjykatat kompetente të Republikës së Kosovës për shkeljet e konstatuara nga Inspektorati i Tregut.  


Prev 1 2 Next